Kontakt

kontakt

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

ul. Dębicka 52
39-207 Brzeźnica
+48 (14) 680 89 55
marketing@kostkapater.pl

Pater. Solidne rozwiązania.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami.

temat

imię

nazwisko

e-mail

telefon

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
  Handlowo- Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o; 39-207 Brzeźnica ,ul.
  Dębicka 52;
 2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej
  pisząc na adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe Elżbieta i
  Jerzy Pater Sp. z o.o; 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 52, lub poprzez wiadomość
  pod adresem email: kadry@kostkapater.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu;
  – przyjęcia i realizacji zamówienia na towary i usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO;
  – wypełnienia postanowień prawa podatkowego oraz przepisów o
  rachunkowości – na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – ustalenia reklamacji i roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli
  takie
  się pojawią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator
  współpracuje
  na mocy zawartych umów powierzenia oraz podmiotom, którym mamy obowiązek
  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
  międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo na
  mocy
  odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania,
  usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane,
  a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
  prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
  Ochrony
  Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych
  osobowych
  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane ustawowo do zawarcia umowy;
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.